Θέση: Επιμέλεια Σύγχρονης Τέχνης

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Ειδικά

• Συνεργάζεται στενά με την ομάδα του Κοινωνώ και τους συμμετέχοντες του εκάστοτε προγράμματος, προερχόμενους από καλλιτεχνικά, ερευνητικά, επιστημονικά πεδία, ξεκινώντας από ένα προκαθορισμένο διάστημα πριν την υλοποίηση του προγράμματος, κατά τη διάρκειά του και για ένα προκαθορισμένο διάστημα μετά το πέρας του.

• Βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του εκάστοτε προγράμματος

• Συντονίζει και επιβλέπει την παραγωγή, σε συνεργασία με την ομάδα και τον/-την υπεύθυνο/-η παραγωγής.

• Έχει την ευθύνη της καταγραφής και επικοινωνίας των αναγκών παραγωγής στην ομάδα και τον/-την υπεύθυνο/-η παραγωγής.

• Συντάσσει επιμελητικά / ερμηνευτικά κείμενα, καταρτισμένου περιεχομένου και ύφους που αφορούν τα in situ έργα των συμμετεχόντων και την διαδικασία παραγωγής τους.

• Διατηρεί αρχείο της διαδικασίας παραγωγής, με φωτογραφίες, βίντεο, σημειώσεις, συνεντεύξεις, με σκοπό την δημοσίευση και επικοινωνία του.

• Συνεργάζεται στενά με την ομάδα και τον/την υπεύθυνο/-η επικοινωνίας, για την παραγωγή και ανάρτηση υλικού στα μέσα δικτύωσης, στον ιστότοπο του Κοινωνώ, στον τύπο, κ.τ.λ.

• Συνεργάζεται με την ομάδα για και αναπτύσσει δίκτυα και συνεργασίες με συναφείς φορείς σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επικοινωνία του προγράμματος.Γενικά

• Συμβάλλει στην προβολή του προγράμματος, των δράσεων και του φορέα.

• Συμμετέχει στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων με στόχο την προβολή του προγράμματος και των δράσεων.

• Συμμετέχει στην εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, ομάδες εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

• Εκπληρώνει πρόσθετες διοικητικές αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από την ομάδα, σε έκτακτες περιπτώσεις.

• Συμμετέχει ανελλειπώς στις καθιερωμένες συναντήσεις της ομάδας, φυσική τη παρουσία ή εξ αποστάσεως.Τυπικά και άτυπα προσόντα

 Η/Ο υποψήφια/ος συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει:

.

• Αποδεδειγμένη επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικών και γραπτών), επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αντίστοιχων προγραμμάτων (MS Office)

• Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Συνίσταται η γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο (π.χ. Photoshop, Premiere)

• Δεξιότητες επικοινωνίας.

• Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.

• Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.Συμπληρώστε την Φόρμα