Θέση: Project Manager

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Ειδικά

• Συμμετέχει και συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου στο σχεδιασμό προγραμμάτων προς χρηματοδότηση, με έρευνα, σύνταξη κειμένων, κ.τ.λ.

• Συνεργάζεται με την ομάδα για και αναπτύσσει δίκτυα και συνεργασίες με συναφείς φορείς σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος.

• Συνεργάζεται με την ομάδα για τον συντονισμό του budgeting και συμμετέχει στη σύνταξη αναφορών απολογισμού των δράσεων

• Έχει την ευθύνη για τη διασύνδεση με οργανώσεις/φορείς/υπηρεσίες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο

• Επικοινωνεί με τον προγραμματιστή του site και τον/ην υπευθυνο/-η επικοινωνίας για εμπλουτισμό και αναρτηση περιεχομένου

• Έχει την ευθύνη της τακτικής αλληλογραφίας (mail) του Κοινωνώ.Γενικά

• Συμβάλλει στην προβολή του προγράμματος, των δράσεων και του φορέα.

• Συμμετέχει στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων με στόχο την προβολή του προγράμματος και των δράσεων.

• Συμμετέχει στην εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, ομάδες εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

• Εκπληρώνει πρόσθετες διοικητικές αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από την ομάδα, σε έκτακτες περιπτώσεις.

• Συμμετέχει ανελλειπώς στις καθιερωμένες συναντήσεις της ομάδας, φυσική τη παρουσία ή εξ αποστάσεως.Τυπικά και άτυπα προσόντα

 Η/Ο υποψήφια/ος συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει:

.

• Αποδεδειγμένη επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικών και γραπτών), επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αντίστοιχων προγραμμάτων (MS Office), καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Δεξιότητες επικοινωνίας.

• Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.

• Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.Συμπληρώστε την Φόρμα